Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

28.06.2022 godzina 10:26 imieniny .

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie IŁAWSKI KLUB "AMAZONKI" zwane w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem, jest samodzielnym, niezależnym, samo finansującym się stowarzyszeniem, działającym na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi.

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz przepisów niniejszego Statutu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą miasto Iława.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi.
2) Uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.


§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
2) Prowadzenie poradnictwa dla osób dotkniętych rakiem piersi, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
3) Organizowanie szkoleń dla ochotniczek oraz rozwijanie ruchu samopomocy wśród członków.
4) Prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie kursów, odczytów, szkoleń, wystaw i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie nowotworowej.
5) Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
6) Zaznajomienie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.
7) Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, włączenie się do wszystkich akcji edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, profilaktykę, szczególnie na rzecz
wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.
8) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
9) Organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych oraz zajęć sportowych.
10) Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.
11) Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.
12) Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
§ 8

1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.
4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna w zakresie następującym zadań publicznych:
1) działalności charytatywnej
2) ochrony i promocji zdrowia
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw
5) upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku
6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
7) promocji i organizacji wolontariatu

5. Dochód z działalności odpłatnej może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych i służy wyłącznie realizacji zadań wymienionych w podpunktach 1),2),3),4),5),6),7).
6. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki" tylko w następujących przypadkach:
1) do prowadzenia spraw, których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej społecznie funkcji,
2) w sytuacji, gdy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§ 11

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby po leczeniu raka piersi zainteresowane niesieniem pomocy w zakresie procesu rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom przed i po zabiegach operacyjnych oraz działaniem na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi.
§ 12

1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w szczególności w zebraniach, odczytach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
3) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
4) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5) odwoływać się do Walnego Zgromadzenia Członków od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu;
6) uzyskać od władz informacje o działalności Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 15

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3) regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a w przypadku członka wspierającego do regularnego wywiązywania się zdeklarowanych świadczeń.
4) członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.

§ 16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.
2) śmierci członka Stowarzyszenia.
3) utraty osobowości prawnej członka wspierającego osoby prawnej.
4) utraty praw publicznych.
5) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 12 miesięcy.
6) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych Stowarzyszenia i nie przestrzegania jego postanowień.
7) pozbawienia praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 5 i 6 - osoba skreślona z listy członków ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne, zwykłą większością głosów.
§ 19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru. Walne Zgromadzenie Członków
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, pisemnie informując o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem.
4. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków ma każdy członek Stowarzyszenia, który nie zalega ze składkami za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały przy obecności:
1) w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później do pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.


§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy.
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) w ciągu miesiąca od daty założenia umotywowanego wniosku przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane

§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
1) określanie kierunków działań Stowarzyszenia;
2) uchwalanie Statutu i jego zmian;
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
4) uchwalanie budżetu;
5) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;
6) ustalenie zasad płacenia i wysokości składek członkowskich;
7) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego;
8) przyjmowanie sprawozdań, udzielanie absolutorium Zarządowi;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

Zarząd

§ 23
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwie osoby: Prezesa lub Wiceprezesa z jednym z członków Zarządu.
3. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
4. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
5. Walne Zgromadzenie Członków decyduje o ewentualnym powołaniu Prezydium Zarządu i określa jego kompetencje.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu (ewentualnie Prezydium) ustala, określa regulamin opracowany przez Zarząd.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia, oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
2) określanie kierunków działania.
3) ustalanie budżetu i preliminarzy.
4) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia.
5) podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu majątku ruchomego lub nieruchomego.
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
7) opracowanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
9) prowadzenie ewidencji członków oraz dokumentacji członkowskiej.
10) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Statutu oraz konfliktów między członkami.
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
12) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, skreślanie).
13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnych Zgromadzeniach Członków.
14) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

Komisja Rewizyjna

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia sprawującą kontrolę nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
§ 27
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) dotacje;
3) darowizny, zapisy, spadki;
4) wpływy z działalności statutowej w tym gospodarczej;
5) dochody z ofiarności publicznej;
6) 1 % podatku dochodowego;
7) nawiązki sądowe;


2. Środki pieniężne niezależne od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na to konto.
3. Składki powinny być wpłacane regularnie według zasad określonych przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wszelkie dochody służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
6. W Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 30
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika, dwa podpisy w dowolności każdy z każdym.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31
1.Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów oddanych (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia o obradach należy dołączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Za Zarząd:
Jadwiga Abramowicz - Prezes
Barbara Podwojewska - Wiceprezes

Iława 10.XI.2010r

Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.